Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Wie is de ondernemer
Artikel 2 – Hoe deze voorwaarden van toepassing zijn
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroeping
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillen

Alle intellectuele eigendomsrechten van Johanna Kleipool die op grond van de over-eenkomst aan de consument ter beschikking zijn gesteld, behoren toe aan Johanna Kleipool.
Drunvalo Melchizedek heeft op 20-11-2020 aan Johanna Kleipool het recht gegeven om zijn werk met copyright voor haar werk te gebruiken.


Johanna Kleipool stelt geen intellectuele eigendomsrechten beschikbaar aan consumenten; zij stelt video’s beschikbaar waarop een auteursrecht rust. Consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn toegekend. Het is consument uitdrukkelijk verboden om de diensten waarvan Johanna Kleipool het intellectuele eigendom bezit, en waarvan consument het gebruiksrecht heeft verworven, te verveelvoudigen door middel van druk, fotografieën, geautomatiseerde gegevensbestanden, of op welke andere wijze ook te openbaren of te exploiteren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Mevr. Johanna J.C. Kleipool van MerkabaLight.

Artikel 1 – Wie is de ondernemer

Ondernemer:Johanna Kleipool
Merknaam:MerkabaLight
Adres:Salesianenstraat 373, 5042 DT TILBURG
Telefoonnummer:GSM: +31(0)640554921 Bereikbaar ma-wo-vr 12:00 – 13:00 uur
E-mail:johanna@merkabalight.com
KvK-nummer:18036979
BTW-nummer:NL001340659B69
Bank:NL39ABNA0422856517 BIC: ABNANL2A

Artikel 2 – Hoe deze voorwaarden van toepassing zijn
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: 

  1. de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  3. de prijs inclusief belastingen;
  4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  8. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  9. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. 
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


Artikel 5 – Herroeping/ontbinding
Bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de consument geen recht op ontbinding/herroeping. De consument doet, voorafgaand aan de nakoming, uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding.


Artikel 6 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 


Artikel 8 – Betaling
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de termijn behorend bij de bestelling en betaling door de consument aan, waarna de ondernemer een bevestiging stuurt met de inlogcodes die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het Members onderdeel van de website: https://www.merkabalight.com.


Artikel 9 – Klachtenregeling
De ondernemer behandelt klachten overeenkomstig de klachtenprocedure, die inhoudt dat de consument via een contactformulier op de website contact opneemt met de ondernemer. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 10 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 07-04-2020 onder nummer: 18036976